Kim jest CAFCASS i jaka jest rola CAFCASS?

Jeśli zastanawiałeś się nad złożeniem wniosku do sądu rodzinnego w sprawie ustaleń dotyczących twoich dzieci, rozmawiałeś z osobami, które same przeszły ten proces lub wcześniej zasięgnąłeś porady w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie dzieci, być może słyszałeś o CAFCASS.

CAFCASS jest Biurem Doradztwa i Wsparcia dla Dzieci i Sądu Rodzinnego. Po wszczęciu postępowania sądowego, odgrywają one ważną rolę wraz z sądem w ustalaniu, jaki wynik leży w najlepszym interesie dziecka, gdy rodzice nie mogą sami uzgodnić, jakie powinny być ustalenia między nimi, na przykład, z kim dziecko będzie mieszkać lub jak często każdy rodzic powinien spędzać czas z dzieckiem.

Przed rozprawą sądową
Po złożeniu wniosku do sądu, następuje proces zwany „gatekeeping”. Formularz wniosku jest wysyłany do CAFCASS, który podejmie kontrole zabezpieczające i umówi się z każdą ze stron w celu ustalenia kwestii i tego, czy istnieją jakieś obawy dotyczące bezpieczeństwa dziecka, o których sąd powinien wiedzieć od samego początku. Kontrole zabezpieczające obejmują na przykład wyszukiwanie informacji policyjnych w celu znalezienia wyroków skazujących lub przypadków przemocy domowej, a także tego, czy kiedykolwiek miał miejsce jakikolwiek udział służ socjalnych ( social services). CAFCASS zwróci się również do obu rodziców dziecka o zgłoszenie wszelkich wątpliwości związanych z ochroną wobec drugiej strony, aby można je było rozwiązać w razie potrzeby.

Po tych wstępnych kontrolach, CAFCASS przygotuje krótki raport zwany listem ochronnym i przedstawi go stronom przed pierwszą rozprawą sądową. Pismo może zawierać uwagi oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania co do sparwy.

W sądzie
Pierwsza rozprawa sądowa jest zwykle nazywana Pierwszym spotkaniem w Celu Rozstrzygnięcia Sporu, po angielsku First Hearing Dispute Resolution Appointment, w skrócie FHDRA. Na przesłuchaniu będzie dyżurny urzędnik CAFCASS, aby uzyskać wszelkie aktualne informacje i pomóc sądowi w dalszych krokach. Jeśli nie ma obaw o ochronę, a strony po prostu nie mogą się zgodzić, a sąd nie wymaga od CAFCASS dalszej pomocy przy podejmowaniu decyzji, pracownicg CAFCASS nie będą już angażować się w sprawę.

 

Raport z Sekcji 7

Czasem, jeśli jest taka potrzeba i bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone, sąd może zlecić CAFCASS przygotowanie raportu o opiece społecznej (zwanego raportem z Sekcji 7, ang. Section 7 Report). Wówczas CAFCASS wyznaczy doradcę sądu rodzinnego (przeszkolonego pracownika socjalnego), który weźmie pod uwagę wszystkie czynniki, które sąd musi uwzględnić. Raport ten jest zwykle uzupełniany przez spotkania ze stronami, rozmowę z dzieckiem lub w niektórych przypadkach ze szkołą lub innymi specjalistami. Raport zawiera zalecenia, które mogą określać, jakie są ustalenia lub sugerować, jakie inne kroki są wymagane. Wszelkie zalecenia wtedy zostaną przyjęte przez sąd, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić.
RAPORT uwzględni wszystkie czynniki, które sąd musi wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej dziecka. Jest to znane jako welfare checklist- lista kontrolna , zgodnie z załącznikiem 1 Ustawy o Dzieciach z 1989 r .

Należą do nich:
• możliwe do spełnienia życzenia i odczucia danego dziecka (rozpatrywane w świetle ich wieku i zrozumienia)
• ich potrzeby fizyczne, emocjonalne i / lub edukacyjne
• prawdopodobny wpływ jakiejkolwiek zmiany
• ich wiek, płeć, pochodzenie i wszelkie ich cechy, które sąd uzna za istotne
• wszelkie szkody czy poniesione cierpienia
• na ile zdolne jest każde z ich rodziców i jak zaspakaja potrzeby dziecka(i każda inna osoba, którą sąd uważa za istotne)
• zakres uprawnień przysługujących sądowi w postępowaniu sądowym.

W niektórych, bardziej skomplikowanych sprawach, które trudno jest rozstrzygnąć, sąd jest uprawniony do dodania dzieci jako strony w postępowaniu, zgodnie z Regułą 16.4 Procedury Sądu Rodzinnego, tzw. 16.4 FPR. W tej sytuacji CAFCASS zostanie wyznaczony na prawnego opiekuna, reprezentującego interesy dziecka, które zostanie dodane jako strona.

Nasza kancelaria  pomoże Ci w całym procesie o dziecko i wesprze w osiąganiu oczekiwanych rezultatów. 

Menu