Rozwód: prawa kobiety i mężczyzny- dom, dzieci, finanse

Jakie są moje prawa w czasie rozwodu w UK?

 

Dom
W trakcie rozwodu, prawo do kontynuowania życia w domu małżeńskim przysługuje obojgu małżonkom i żaden z małżonków nie może zmusić drugiego do opuszczenia domu.

Okoliczności związane z nieruchomością również nie mają znaczenia, czyli nie
ważne jest, czy oboje, czy tylko jeden z Was, wynajmuje lub jest właścicielem nieruchomości.

Prawo to dotyczy obu partnerów, chyba że sąd postanowi inaczej, ale to dopiero jak wniesie się aplikacje do sądu w tej sprawie. Do tego czasu, prawa do lokalu są równe.

Dzieci
Decyzje dotyczące dzieci mogą być podejmowane wspólnie przez partnerów lub z pomocą mediatora. W większości przypadków ustalenia dotyczące dzieci są zawierane dobrowolnie, w wyniku czego oboje partnerzy są zadowoleni z rezultatu. Można to zrobić na zasadzie wspólnego ‘’dogadania się’’, co można spisać dobrowolnie jako tzw. Umowę Rodzicielską (Parental Agreement). Jeśli trudno dojść do porozumienia, a między małżonkami nie było historii przemocy domowej, a nie mówimy tutaj o kłótniach, które zazwyczaj towarzyszą pierwszemu okresowi przed- i w trakcie rozwodu, sądy zalecają mediację. Jeśli nie ma możliwości wzajemnego porozumienia i jeśli była przemoc domowa, wówczas można złożyć wniosek o wydanie orzeczenia sądowego dotyczącego z kim na stałe zamieszkuje dziecko oraz zasady, na jakich odbywają się kontakty drugiego rodzica z dzieckiem.

Orzeczenia sądu mogą dotyczyć
• Ustaleń dotyczących dzieci – decyduje o różnych sprawach, w tym o tym, gdzie dziecko mieszka, ile czasu dziecko spędza z każdym rodzicem oraz częstotliwość i czas trwania innych form kontaktu, takich jak rozmowy telefoniczne.
• Ustaleń dotyczących specyficznych spraw – dotyczy konkretnej sprawy związanej z wychowaniem dziecka, na przykład szkoły, do której powinien uczęszczać czy wyjazdu na wakacje.
• Ustaleń dotyczących zakazów względem drugiego rodzica – dotyczy uniemożliwienia drugiemu rodzicowi podejmowanie samodzielnie pewnych decyzji dotyczących wychowania dziecka.

Ustalenia finansowe

Kiedy małżeństwo dobiega końca i zaangażowane są w nie dzieci, oboje rodzice są zobowiązani do zapewnienia wsparcia finansowego dzieciom.
To, gdzie dzieci będą mieszkać, nie ma znaczenia przy podejmowaniu decyzji o wsparciu finansowym ; wsparcie musi być udzielone przez oboje rodziców, niezależnie od tego, gdzie dzieci będą przebywać.
W trakcie rozwodu, jeden z małżonków, może również ubiegać się o wsparcie finansowe od drugiego, niezależnie od tego, czy ma dzieci, czy nie.

Możesz ubiegać się o wsparcie finansowe od swojego partnera na wiele sposobów
• Umowa pomiędzy Wami samymi bez angażowania innych instytucji
• Z pomocą Child Maintenance Service (CMS)
• Przez sąd, na mocy zgody pomiędzy małżonkami

Jeśli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się dobrowolnie odnośnie ustaleń finansowych w czasie rozwodu, muszą poprosić sąd o rozstrzygnięcie sporu. Potrzeby stron zostaną ocenione, jeśli chodzi o kwestie takie jak kredyt hipoteczny lub dom. Jeżeli okaże się, że potrzeby jednego partnera i dzieci przewyższają potrzeby drugiego partnera, sąd może zarządzić przekazanie domu wyłącznie temu pierwszemu.

Menu